Úrad vládneho auditu

Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Úrad vládneho auditu zriadil s písomným súhlasom ministerstva financií Slovenskej republiky svoje pracoviská v Bratislave a v Košiciach a vo Zvolene.Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo financií “).Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).

http://www.uva.sk/

Projekty klienta

www.uva.sk

Vytvorenie dynamickej stránky úradu.

Web stránky